با حضور مراقبین بهداشت در دبیرستان دانش آموزان مورد معاینه مو و پوست قرار گرفتند.