گاهی ناچاری به نوشتن! فراتر از قالب فراتر از قیل و قال ....

حرامم باد اگر دمی پس از تو
چشمک ستارگان
در نظرم جلوه کرده باشد

یا شامه ام را به شمیم گلی
س باشم که
میخواسته
عطر تو را از خاطرم برباید

نمیدانم عشق را باید در
کدام قبرستان
جستجو کنم

اما فکر میکنم

روزی که مرگ سراغم را بگیرد
ی جز مادرم
مرا به یاد نخواهد آورد!

و تو
_ که امروز دوستم داری _
فردا
شعر های مرا میکنی
بی آن که مرا بشناسی!


محمد صادق ی فر