ای جوانمرد عزیزم،پس ازهمه زخمهایی که به قلب و احساس من خورد،قلب و احساس زخم خورده من پر از درد بود که باتو آشنا شدم.تو وقتی قصه واقعی همه زخمهایی که به قلب و احساس من خورد را شنیدی،مرا درک کردی،آغوش پاک و مهربانت را به روی من گشودی و شدی مرحم همه زخمهای قلب و احساس زخم خورده من.ای جوانمردعزیزم،تو تنها ... ی هستی که مرا به خاطر وجودم خواستی،با تمام وجودت عاشقانه مرا دوست داشتی و به عهدی که بامن بستی،وفادار م ... .من پاکی و نجابت را هنگامی که شاهد گریه های تو درحال دعا ... بودم،در وجودت دیدم و با تمام وجودم احساس ... و به تو دل بستم.من معنای واقعی عشق و خوشبختی را تنها باتو و درکنارتو فهمیدم و ازاین بابت خداوند را سپاس می گویم که تورا به من هدیه داد.ای جوانمرد عزیزم،به جوانمردی تو قسم و به اشکهای پاکی که درحال دعا ... از چشمان نجیب تو سرازیر شد قسم که من هم تو را به خاطر وجودت می خواهم،با تمام وجودم عاشقانه تورا دوست می دارم و به عهدی که باتو بستم،وفادار می مانم.من تورا دعا می کنم...(ر ... اناقدرتی)