1 - ... شب اول :

بعد از ... مغرب ، بیست رکعت به جا آورد؛ هر دو رکعت به یک سلام . و در هر رکعت سوره حمد و توحید یک مرتبه خوانده شود.(1) 

2 - ... شب دوم :

ده رکعت است و در هر رکعت حمد و سوره کافرون را یک مرتبه بخواند.(2) 

3 - ... شب سوم :

ده رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و سوره نصر را پنج مرتبه بخواند. ... ى که این ... را بخواند بنا مى کند خدا براى او قصرى در بهشت که عرض و طولش هفت مرتبه از دنیا وسیع تر است و ندا مى کند یک منادى از آسمان ، که بشارت باد دوست خدا را به کرامت عظیمى و رفاقت نبیین و صدیقین و ... ء و صالحین .(3) 

4 - ... شب چهارم :

صد رکعت است : یعنى پنجاه ... دو رکعتى ، در هر رکعت اول ، بعد از حمد سوره فلق و در هر رکعت دوم بعد از حمد، سوره ناس یک مرتبه خوانده مى شود.

5 - ... شب پنجم :

شش رکعت است ؛ حمد یک مرتبه و سوره توحید بیست و پنج مرتبه ذکر مى گردد. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ... ى که این ... را به جا آورد خدا به او عطا مى کند ثواب چهل پیغمبر و چهل شهید و مى گذرد بر صراط مثل برق درخشنده بر یک اسبى از نور.

6 - ... شب ششم :

دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، آیه الکرسى را هفت مرتبه ، بخواند.

7 - ... شب هفتم :

چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید، ناس و فلق هر یک سه مرتبه و بعد از ... ده مرتبه صلوات و ده مرتبه تسبیحات اربعة قرائت مى شود.

8 - ... شب هشتم :

بیست رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره فلق و ناس هر یک سه مرتبه بخواند.

9 - ... شب نهم :

دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره تکاثر قرائت مى گردد.(4) 

10 - ... شب دهم :

دوازده رکعت است و بعد از ... مغرب خوانده مى شود. و باید بعد از حمد، سه مرتبه سوره توحید بخواند.(5)

11 - ... شب یازدهم :

دوازده رکعت است ؛ که باید حمد یک مرتبه و دوازده مرتبه آیه الکرسى ذکر شود.

12 - ... شب دوازدهم :

دو رکعت است و حمد یک مرتبه ، آیه ((آمن الرسول )) تا آ ... سوره بقره ، که این دو آیه را باید ده مرتبه در هر رکعت بخواند.

13 - ... شب سیزدهم (شب ولادت حضرت على (علیه السلام )

ده رکعت است ؛ در هر رکعت اول بعد از حمد، سوره عادیات و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره تکاثر را بخواند. (پنج تا دو رکعت ). ... ... (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: بیامرزد خدا گناهانش را، و اگر عاق والدین بوده باشد راضى مى شود خداوند سبحان از او، در قبر منکر و ن ... نزدیکش نمى آیند و نمى ترسانند او را، و مى گذرد بر صراط مثل برق جهنده ، و نامه عملش را به دست راستش مى دهند و سن ... ن مى شود میزانش ، و عطا کرده مى شود در جنت فردوس هزار شهر.

14 - ... دیگر شب سیزدهم :

دو رکعت است و در هر یک بعد از حمد، سوره یس و ملک و اخلاص خوانده شود.(6) 

15 - ... شب چهاردهم :

سى رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و آیه آ ... سوره کهف ، یعنى ((قل انما اءنا بشر مثلکم )) را تا آ ... سوره بخواند.(7)

16 - ... شب پانزدهم :

دوازده رکعت است ؛ بعد از حمد، هر سوره اى که خواستى بخوان و وقتى که از ... فارغ شدى ، سوره حمد را یک مرتبه و سوره فلق ، ناس و توحید و آیه الکرسى ، هر یک را چهار مرتبه بخوان و بعد از تسبیحات اربعه ، چهار مرتبه بگو: اللّه اللّه ربى لا اشرک به شیئا ما شاء اللّه لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم .(8)

17 - ... روز پانزدهم :

رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به سلمان فرمود: ده رکعت ، در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و سوره توحید و کافرون هر یک را سه مرتبه بخوان . وقتى که سلام ... را دادى ، دست ها را به سوى آسمان بلند کن و بگو:لا اله الا اللّه وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شیى قدیر الها واحدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا. پس دست ها را به صورتت بکش .(9) 

18 - ... شب شانزدهم :

سى رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را ده مرتبه بخوان .(10) 

19 - ... شب هفدهم :

مثل شب قبل ، سى رکعت است ، در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید را بخوان .(11)

20 - ... شب هجدهم :

دو رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید، فلق و ناس هر یک را، ده مرتبه بخوان .(12)

21 - ... شب نوزدهم :

چهار رکعت مى باشد و بعد از حمد، پانزده مرتبه آیه الکرسى و پانزده مرتبه سوره توحید را بخوان .(13) 

22 - ... شب بیستم :

دو رکعت است و بعد از حمد در هر رکعت سوره قدر را بخوان .

23 - ... شب بیست و یکم :

شش رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره کوثر و ده مرتبه سوره توحید را بخوان .(14) 

24 - ... شب بیست و دوم :

هشت رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره کافرون را بخوان و بعد از فارغ شدن از ... ، ده مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و ده مرتبه استغفار کن .

در روایت براى این ... ، ثواب هفتاد پیغمبر منظور شده است .(15) 

25 - ... شب بیست و سوم :

دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره ((والضحى )) را بخوان .

رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: خداوند به ... ى که این ... را به جا آورد به عدد هر حرف و مؤ منى درجه در بهشت عطا مى فرماید و عطا مى کند خدا به او ثواب هفتاد حج و ثواب ... ى که هزار مریض را عیادت کرده باشد و ثواب ... ى که هزار حاجت مسلمى را برآورده باشد.(16) 

26 - ... شب بیست و چهارم :

چهل رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، آیه ((آمن الرسول بما انزل الیه )) و سوره توحید را یک مرتبه بخوان .

... (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: خداى تعالى براى او هزار حسنه قرار دهد و محو مى کند از او هزار سیئه و مرتفع مى شود از براى او هزار درجه و از آسمان هزار ملک نازل مى شود که دست هاى خود را بلند کرده و صلوات مى فرستند بر او، و خدا سلامتى دنیا و آ ... ت را روزى او مى کند و مثل این است که درک کرده باشد شب قدر را.

27 - ... شب بیست و سوم :

بیست رکعت است ؛ بین ... مغرب و عشا. در هر رکعت بعد از حمد، آیه ((آمن الرسول )) و سوره توحید را یک بار بخوان .(17) 

28 - ... شب بیست و ششم :

دوازده رکعت است . بعد از حمد، چهل مرتبه و بنا به روایتى چهار مرتبه سوره توحید را بخوان .

رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ملائکه با او مصاحفه مى کنند و ... ى را که ملائکه با او مصافحه کنند، ایمن است از ماندن بر صراط و حساب و میزان .(18) 

29 - ... شب بیست و هفتم (شب بعثت ... اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم )):

دوازده رکعت است ؛ در هر رکعت حمد و معوذتین (ناس و فلق ) و توحید را چهار مرتبه بخوان و بعد از ... چهار مرتبه بگو: لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و الحمد لله و سبحان اللّه و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم . پس دعا کن به هر چه بخواهى .(19) 

30 - ... روز بیست و هفتم :

دوازده رکعت مى باشد و در هر رکعت ، حمد و هر سوره که بخواهد، بخواند و بعد از فارغ شدن از دوازده رکعت ، سوره حمد را و سوره توحید، فلق و ناس هر یک را چهار مرتبه بخواند و بگوید: لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم .

و چهار مرتبه بگوید: ((اللّه اللّه ربى لا اشرک به شیئا)) و چهار مرتبه بگوید: ((لا اشرک بربى احدا)).(20)

31 - ... شب بیست و هشتم :

دوازده رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره اعلى و ده مرتبه سوره قدر را بخواند و بعد از اتمام رکعات ، صد مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد و صد مرتبه استغفار کند. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: هر ... ى که این ... را به جا آورد، خدا از براى او ثواب عبادت ملائکه را مى نویسد.(21) 

32 - ... شب بیست و نهم :

مانند ... شب بیست و هشتم مى باشد.

33 - ... شب سى ام

ده رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را ده مرتبه بخوان . رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ... ى که این ... را به جا آورد، عطا مى کند خدا به او در جنت فردوس ، هفت شهر را و از قبرش در حالى که صورتش مثل ماه شب چهارده است خارج مى شود و مى گذرد بر صراط، مثل برق خاطف و از آتش نجات مى یابد.

... دیگر شب سى ام ، همان ... حضرت سلمان است .(22)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-اقبال ، ص 627. 

2- وسائل الشیعه ، ج 5، ص 227. 

3- مفاتیح الجنان ، ص 227. 

4-وسائل الشیعه ، ج 5، ص 227. 

5-وسائل الشیعه ، ج 5، ص 227. 

6-مفاتیح الجنان ، ص 294. 

7- وسائل الشیعه ، ج 5، ص 227. 

8- مفاتیح الجنان ، ص 295. 

9-مفاتیح الجنان ، ص 296. 

10- وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

11-وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

12- وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

13- وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

14- وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

15-وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

16-وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

17-وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

18-وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

19-وسائل شیعه ، ج 5، ص 228. 

20-مفاتیح الجنان ، ص 313. 

21-وسائل الشیعه ، ج 5، ص 229. 

22-وسائل شیعه ، ج 5، ص 228.