بازم بیکارم حوصله دیدنم ندارم،

نمیدونم فردا کلاس دارم یانه اخه تعطیله شهادت رضاس،

امروز رفتیم قم،

روزه بودم،

الویه درست کردیم شام خوردیم،

سبک شدم قم،

فردا اگه کلاس نداشته باشم میرم خونه زن نا روضه دارن،

دیروز نهار خونه بابا بودیم،

پریشب هم خونه خدیج شام بودیم،

از قم قرآن خ خوشحالم خداکنه همونی باشه که میخواد..

چکار کنم بخوابم خواب از چشام گریزونه

چقدجملاتم ربط دارن بهم خخخخ

پرت و پلا مینویسم

من رفتم بخوابم

باااااایییییییی