مصاحبه با ... فیزیک نظری خانم باربارا دروسل درباره خداباوری و الحاد.
barbara drossel,professor of theoretical physics at the university ofdarmstadt, germany.

نکات خوبی توی این مصاحبه است، به چند نکته برجسته اش اشاره می کنم:
1-خداوند از دسترس علم خارجه، یعنی علم نمی تونه.....

خداباوری و الحاد