نسخه زمستانی خبرنامه انجمن بین المللی عد ... پژوهی (isjr) منتشر شد. کارگاه 2017 در باب عد ... سازمانی و اخلاق، معرفی یک کتاب، دو جایزه انجمن، حمایت از پژوهش ها و نهایتا مقالات منتشر شده توسط اعضای این انجمن، خبرهای این شماره می باشند.

دریافت خبرنامه