بسم الله

«عبدالله» کودک چند ساله مجتبی(علیه السلام) است. مادر عبدالله دختر «شلیل بن عبدالله بجلّی» بوده است. (1)

شیخ مفید چنین نقل می کند: پس از آن که «مالک بن نسر کندی» با شمشیرش به سر مبارک حسین(علیه السلام) زد، پارچه ای درخواست فرمود و با آن سر مبارکش را محکم بست و عمامه ای بر کلاه خود بست. شمر و دیگران هم به جایگاه خود بازگشتند. زمانی گذشت تا بار دیگر به میدان بازگشت و آنها هم بازگشتند و آن حضرت را محاصره د.

ادامه مطلب