کمیته های اجرایی در انجمن اولیاء و مربیان

طبق توافق انجمن اولیاء و مربیان مجتمع آموزشی دخترانه خدیجه کبری در اولین جلسه رسمی ، مقرر گردید: فعالیت های انجمن در قالب چهار کمیته داخلی ، برنامه ریزی و اجرا یی گردد ، و برای این منظور در ادامه به شرح وظایف و اقدامات کلی مورد انتظار و نهایتا" انتخاب افراد پیشنهادی می پردازد.