ماههای ماههای ماههای برجهای القاب ماههای القاب دورۀ ماههای ماههای ماههای
شمسی قمری میلادی فلکی شمسی ساسانی رومی هخا ایلامی
فروردین محرّم ژانویه حمل چمن ماه نو تشرین اوّل آدوکنیش خادو کانو
اردیبهشت صفر فوریه ثور گل آور نوبهار تشرین دوّم ثور_وهار تورومایر
داد ربیع الاوّل مارس جوزا جان پرور گرماافزا کانون اوّل ثائی گارسیش ساآکوریزی اس
تیر ربیع الثّانی آوریل سرطان گرماخیز شب افزون کانون دوّم گرم پد کارماباتاش
امرداد جمادی الاولی می اسد آتش بین جهان تاب شبّاط ازن بازیش تورنابازش
شهریور جمادی الثّانی ژوئن سنبله جهان بخش جهان آرای آذار کارباشیا گاایری شباایش
مهر رجب ژوئیه میزان دژم خوی مهرگان نیسان باگیا باگی تیاتیش
آبان شعبان اوت عقرب بارن ریز خزان آیار ورک زن مارکاشانا
آذر رمضان سپتامبر قوس اندوهگین سرما فزای حزیران آچی یادیه خائیانی ایش
دی شوّال اکتبر جدی مادّه شب افروز تموز انامک خاناماگاش
بهمن ذیقعده نوامبر دلو برف آور سرما افزا آب سامیاماش سامیامانتاش
اسفند ذیحجّه دسامبر حوت مشکین فام روز افزون ایلول ویخن میکانا

(...ادامه)
ماههای ماههای ماههای جشنهای زمان برگزاری حیوانات تقویم ماههای رومی علامات
یهودی قبطی من ایران کهن جشنها مغولی جدید برجها
تژی توّت ا فروردگان 19 فروردین موش ینواریوس aries
مرحشوان بابه تورا اردیبهشتگان 3 اردیبهشت فبراریوس taurus
یلو هتور صلمی دادگان 6 داد پلنگ مرطیبوس  ini
طبیث کی سرطانا تیرگان 13 تیر گوش افلیریوس cancer
شبط طوبه اریا امردادگان 7 امرداد نهنگ ماییوس leo
اذار ارشیر شمبلتا شهریورگان 4 شهریور مار یونیوس virgo
نیسان برمهات قینا مهرگان 16 مهر اسب یولیوس libra
ایار برموده ارقوا آبانگان 10 آبان اغسطس scorpio
سیوان بشنس هطیا آذرگان 9 آذر میمون سبطمبریوس sagittarius
تموز بئونه گدیا ّم روز 1 دی مرغ طمبریوس capricornus
أب اپیب ا بهمنگان 2 بهمن سگ نوامبریوس aquarius
أیلیل مسری نونا اسپندارجشن 5 اسفند خوک دمیریوس pisces

مبدأ برخی تقویم های مشهور تاکنون
هجری شمسی: 1397 سال پیش
هجری قمری: 1440 سال پیش
میلادی: 2018 سال پیش
یزدگردی باستانی: 7043 سال پیش
ملکی: 940 سال پیش
معتضدی: 1124 سال پیش
رومی: 2330 سال پیش
اشکانی: 2353 سال پیش
اسکندری: 2289 سال پیش
بهیزکی: 3743 سال پیش
یونانی: 2794 سال پیش
یهودی: 5779 سال پیش
ترکی باستانی: 88640242 سال پیش