صداقت و راستی در عهد و پیمان و عمل بر آنچه وعده داده شده نمی تواند کاری باشد که از عهده انسان های فرومایه بربیاید؛ انسان عاقل و متعهد همیشه صادق است و هیچ گاه وعده ای که می داند از توانش خارج است نمی دهد.