رسول اکرم(صلی الله علیه واله)
«نزدیک ترین شما در قیامت به من امانت دارترین شماست»(1)

امانت داری و صداقت در حفظ آن چه از مال، سرمایه، آبرو و هر چیزی که برای نگهداری آن شما را امین دانسته اند، باعث رشد مقام معنوی و قرب انسان به خداوند متعال خواهد شد؛ چرا که امانت داری و صداقت، کار انبیاءست.


پاورقی
1-امالی(طوسی) ص229