رسول اکرم(صلی الله علیه واله)
«نزدیک ترین شما در قیامت به من امانت دارترین شماست»(1)

امین بودن و مورد اطمینان مردم بودن از جمله خصوصیاتی نیست که به سادگی و چند روزه به دست بیاید؛ باید انسان عمری صادقانه و پاک زندگی کند تا خداوند این چنین آبرو و شناختی در بین مردم به او بدهد.

امانت داری و بدون چشم داشت از مال و اموال و آبروی مردم محافظت از جمله صفاتی است که گونه است و بدون شک صاحب خود را هم در قیامت به مقام انبیاء نزدیک خواهد کرد.


پاورقی
1-امالی(طوسی) ص229