علّت اینکه اباعبداللّه الحسین(علیه السلام) صادقانه و بدون هیچ گونه نگرانی و بر خلاف فهم سیاست مداران فاسد خبر به شهادت رساندن مسلم بن عقیل و پشت مردم کوفه را به یارانش گفت این است که او یک آسمانی بود و وظیفه یک آسمانی در اولین مرحله ایجاد ایمان در دل پیروانش و ترسیم شفّاف مسیری است که می خواهد آن ها را ببرد


در بادهاى تند مخالف غمش مباد
رهرو اگر موافق آل محمّد است