وقتی خبر شهادت مسلم بن عقیل و پشت کوفیان به ابا عبداللّه الحسین(علیه السلام) رسید، حضرت بدون نگرانی و صادقانه نامه رادر مقابل یارانشان قرار دادند و آن ها را در انتخاب برای ادامه مسیر مختار گذاشتند؛ این صداقت و این صراحت در برخورد با یاران و ناامید نشدن از ادامه مسیر خصلتی است که تنها در ان آسمانی که اعتقادشان برحق و مورد تایید خداوند است وجود دارد