المؤمنین علی(علیه لسلام)
«دروغگو با دروغگویی خود نگاه تحقیر آمیز مردم را نسبت به خود به دست می آورد»(1)

نگاه تحقیرآمیز مردم کمترین ننگی است که متوجه افراد دروغ گو و فریب کار می شود، آنانی که برای رسیدن به هوا هوس های خود اطرافیانشان را با دروغ و فریب به بازی می گیرند


پاورقی
1-تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 221