امان از انی که با بیان خوش و منافقانه امید مردمی برای اصلاحات و رسیدن به آرمان هایشان می شوند ولی در عمل و خائنانه سبب ناامیدی و یأس مردم از رسیدن به آرما ن ها و افق های پیشرفت و افتخار می شوند