رسول اکرم(صلی اللّه علیه و اله)
«هَلَاکَ أُمَّتِی عَلَی یَدَیْ کُلِّ مُنَافِقٍ عَلِیمِ اللِّسَان»(1)
نابودی و هلاکت امت من به دست انی است که خوش‏بیان هستند امّا از نظر عملی، مرزهای الهی را رعایت نمی‏کنند.


خوش بیانی و خوش صحبتی یک نعمت الهی است که در هر ی باشد دوستان زیادی پیدا خواهد کرد و افراد زیادی را دور خودش جمع خواهد کرد.
امّا مشکل اصلی از آن جا شروع می شود که این نعمت در راستای رضای خدا استفاده نشود و وسیله ای شود برای تحت تاثیر قرار دادن مردم و بالا بردن مقبولیت شخص برای پیاده نقشه های ی خود.
به عبارت دیگر مشکل اصلی از آنجا شروع می شود که صاحب اینچنین مهارتی با قدرت بیان خود و با سوءاستفاده از عقائد و آرمان های دینی مردم بتواند در حکومتی ی به کرسی های مدیریتی برسد و صاحب تصمیم و رأی شود که در این زمان برخلاف نظر و اعتماد مردم بر علیه دین و عقائد مردم تصمیم گیری و سیاست گذاری خواهد کرد.


گفتند که پاکم که طریقت این است
رفتند به پشت میز که لیاقت این است
در وت خیر خواهی مردم خویش
ساختند با دشمنان که مصلحت این است


پاورقی
1- الخصال , ج 1 , ص