در جامعه ای که سطح مطالعه و آگاهی مردم از مسائل در جریان کشور و مبانی دینی شان پایین باشد، طبیعی است که میل مردم به سوی مدیران و مسئولینی خواهد رفت که در کمترین زمان و با بهترین بیان آنچه را می گویند که مردم دوست دارند و می پسندند؛ و این همان میدان بازی منافقان برای به انزوا کشیدن است