کمیسیون نیروهای مسلح و بنیادشهید حق کاهش درصد جانبازی را ندارند
برابر ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی درصد جانبازی مصوب هیات ان به شرح زیر, در صورت کاهش درصد برابر آیین نامه, درصد قبلی ابقا خواهد شد.
آیین نامه اجرایی درصد جانبازی
۱۴/۰۱/۱۳۸۹ شماره ۴۴۲۲/ت۳۸۰۵۱ک
آیین نامه اجرایی درصد جانبازی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماده۱۰ـ در صورتی که با اعمال این آیین نامه، درصد جانبازی فردی کاهش یابد، درصد قبلی وی به قوت خود باقی خواهد ماند.