تسهیلات جانبازان
زیر 25 درصد

✅ الف- در تمامی قوانین و مقررات مصوب، چنانچه با ذکر درصد محدودیتی برای بهره مندی جانبازان تعیین نشده باشد، آن امتیاز به تمامی جانبازان با هر درصدی تعلق خواهد گرفت و مجریان نمی توانند محدودیتی در اجرا قائل شوند؛ به طور مثال در قانون واگذاری خودرو، جانبازان 50درصد و بالاتر مشمول این امتیاز می شوند، لذا واگذاری خودرو به درصدهای پایین تر از 50درصد مجاز نخواهد بود.

✅ ب- چنانچه در قانون، استفاده از تسهیلات را به تشخیص کمیسیون یا شورایی گذاشته باشند، بهره مندی از تسهیلات پس از تأیید آن کمیسیون یا شورا خواهد بود؛ به طور مثال در قانون ح اشتغال درصد، ملاک بهره مندی از حقوق ح اشتغال نیست، اما تشخیص ازکارافتادگی برای دریافت حقوق ح اشتغال،

ادامه مطلب