زمان احتمالی اجرای ر خدمت فرزندان ایثارگران

موسی کمالی در توضیحاتی در خصوص اجرای ر خدمت فرزندان ایثارگران، اعلام کرد: ستاد کل نیروهای مسلح در سال 96 مدعی بود اولاً ری خدمت برای این افراد باید به صورت نسبی به همه واجدان شرایط تعلق گیرد .
ثانیاً میزان ری خدمت جانبازان با رزمنده داوطلب و رزمنده موظف می بایست تفاوت داشته باشد که ابتدا نمایندگان پیگیر این موضوع، در مجلس شورای ی موافق بودند ولی بعدتر با تحریک و فشار بعضی از کانال های و گروه های فضای مجازی این نمایندگان روی یک ماه ر خدمت اصرار د.

ادامه مطلب