همه جور آمدنی رفتن دارد اِلا شهادت

شهادت تنها آمدنِ بدون بازگشت
است، شهید که شدی می مانی
یعنی خدا نگهت میدارد
تا اَبد