هـرگز بہ تو
دستم نرسد ، ماہ بلندم
اندوہ بزرگی ست
زمانی ڪہ نباشی . . .

شهـدا_را_یاد_ڪنید

با_ذڪر_صلوات