توجه ویژه به ایثارگران از اولویت های شرایط فعلی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ی، توجه ویژه به قشر ایثارگر را از اولویت های مسئولان و تمردان در شرایط فعلی دانست.
«حسین علی حاجی دلیگانی» ایثارگر مردم شاهین شهر در مجلس شورای ی اظهار داشت: در اوضاع فعلی کشور اگر چه کل آحاد جامعه را باید در نظر گرفت: اما قشر ایثارگر به عنوان عضوی از این جامعه مدنظر باشد. بنابر این اگر برای جامعه نسخه ای پیچیده شد، ایثارگران را هم در پی آحاد جامعه به خاطر ایثارگری و خدمات شان به نظام بایستی به صورت خاصتری دیده شوند.

ادامه مطلب