یکی را در پیش رسول (ص) می گفتند که وی بسیار نیرومند است.
گفت: چرا؟
گفتند: با هر که کشتی گیرد، وی را بیفکند و بر همه غالب آید.
رسول (ص) گفت: قوی و مردانه آن است که
بر خشم خود غالب آید، نه آن که ی را بر زمین بیفکند.

سهل دان شیری که صف ها بشکند
شیر آن است که خود را بشکند